Меню
Вашата количка

Правила & Условия

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ


Чрез използване на Онлайн магазин, собственост на „РЕЙДИЪНС" ЕООД,  ЕИК 203299015, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 370, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ Елисавета Панева-Божилова. Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 370, e-mail: sales@beautifulbg.com.

Този Договор при общи условия  се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Магазина на „РЕЙДИЪНС” ЕООД чрез уебсайта www.beautifulbg.com.

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн магазина на „РЕЙДИЪНС” ЕООД  с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Условия за ползване на сайта, собственост  на  „РЕЙДИЪНС” ЕООД, които условия са публикувани на този интернет сайт www.beautifulbg.com.

„РЕЙДИЪНС” ЕООД  си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителят и „РЕЙДИЪНС” ЕООД  се уреждат съобразно Договора действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското.

Всеки посетител/потребител на сайта има право да зарежда и разглежда неговото съдържание само за лична употреба с нетърговска цел. Използването на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранено.

І. ДЕФИНИЦИИ

”Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „РЕЙДИЪНС” ЕООД преди получаването на поръчаната стока/услуга

”Дистанционна търговия” - Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговеца и Потребителя не са във физически контакт помежду си.

”Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалият ги потребител.

”Наложен платеж” – начин на плащане, при който Потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга, в момента на доставката, като предава дължимата сумата на лицето-приносител.

„PayPal” – електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банков превод, електронно разплащане чрез уеб сайт

”Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покука Уебсайта, посредством публикувани оферти.

”Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на този договор или използващ опцията за еднократна поръчка на сайта, бе регистрация.

”Търговец” - „РЕЙДИЪНС” ЕООД в качеството си на производител, вносител, продавач и дистрибутор, на стоките пазарувани в Онлайн магазина

”Търговски партньори” – Търговци с които „РЕЙДИЪНС” ЕООД е в дългосрочни търговски отношения

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

1) Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на „РЕЙДИЪНС” ЕООД, може да се регистрира като купувач на оферираните в него, стоки/услуги.

2) Регистрацията е безплатна.

3) Условията за регистрация, дерегистрация и за ползване на сайта са публикувани и са неразделна част от Общите условия, а именно: „Общи условия за ползване на сайта”.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

1) Настоящият Договор е за продажба на стоки /услуги, предлагани за продажба на Уебсайта на „РЕЙДИЪНС” ЕООД, в качеството му на производител, продавач. Всеки от Потребителите има възможност да подаде  по електронен път поръчка за закупуването на стоките и изразява изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставката, чрез наложен платеж, банков път, PayPal, друг начин договорен между потребителя и представител на електронния магазин.

2 ) Потребителят има право да заяви за покупка, която и да било от стоката/услугите, оферирани на Уебсайта, за времето през което, тази оферта е активна.

3 ) Офертите задължително съдържат информация за:

1. продукта

2. основните характеристики на стоките или услугите;

3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.

Забележка:

За района на България доставката е безплатна за поръчки над 60 лева. Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт. За всички поръчки за района на България със стойност до 60 лева цената за доставка е 3,50 лв до офис на Еконт или 5,50 лв до адрес на клиента.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1) „РЕЙДИЪНС” ЕООД е в състояние за приема поръчки за доставка на стоки/услуги оферирани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, „РЕЙДИЪНС” ЕООД няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай, предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.

2) За приетата поръчка, Потребителят получава съобщение на посочения от него е-мейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от „РЕЙДИЪНС” ЕООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.


V. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1) Всички цени на оферираните стоки/услуги са с включеното ДДС.

2) Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3) Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА, ОТКАЗ ОТ СКЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕИ РЕКЛАМАЦИИ

1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.

2) При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3) Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл.370, вх.Г ап.104.

4) При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията.

5) Договорът се счита за изпълнен, с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

6) Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора в 14-дневен  срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя (или приемане на стоките от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя при договора за продажба). В този случай Потребителят не дължи каквито и да е било обезщетения и неустойки.  Потребителят е длъжен в същия срок  да върне на Търговеца, на тук посочения адрес: гр. София, офис на куриерска фирма Еконт –Фондови жилища, получената стока. За връщането на стоката в случаите на ал.6 се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията визирани в тази точка, както и за връщане на получените/получената от Потребителя стока/стоки, предмет на договора, по който Потребителя е упражнил правото си на отказ. Търговецът не поема задължението сам да прибере стоките при упражнено право на отказ.

7) При упражнено от Потребителя право на отказ от договора, съгласно условията на ал.6, и при спазване на изискванията на чл.50 от Закона за защита на потребителите, Търговецът възстановява суми получени от Потребителя включително и разходите за доставка в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на която Търговецът е уведомен за решението на потребителя да се откаже от Договора, съгласно чл.52 от Закона за защита на потребителите. Потребителят ще трябва да поемете единствено преките разходи при връщане на стоката, т.с. куриерската такса. Търговецът може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано. Връщането на стоките се установява с приемо-предавателен протокол съгласно чл.6 от Договора.

8) При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на „РЕЙДИЪНС” ЕООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

9) В случай на отказ от страна на Потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то Потребителят следва да заплати всички такси, начислени от куриера за доставка и връщане на съответната стока.

10) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.krasivibijuta.com и Потребителя.
11) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1) „РЕЙДИЪНС” ЕООД си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2) Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор, или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

3) По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по специално тези на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и Закона за електронната търговия.

4) Неразделна част от Договора е Приложение №7 към чл.47 ал.4 към Закона за защита на потребителите (информация относно упражняване правото на отказ от Договора), публикувано на сайта на Търговеца „РЕЙДИЪНС” ЕООД. 

 

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на която Вие или трето лице, различно от Превозвача и посочено от вас сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване)

и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи по връщането на стоката), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начинИмаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите и/или да ни върнете обратно стоките на адрес: гр. София, офис на Еконт – Фондови жилища,  без неоправдано забавяне или във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичане на 14-дневния срок. Вие ще трябва да поемете преките разходи при връщане на стоката. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

„РЕЙДИЪНС” ЕООД

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До „РЕЙДИЪНС” ЕООД,  ЕИК 203299015, със седалище и адрес на управление гр. гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 370, вх. Г, ап. 104, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ Елисавета Георгиева Панева-Божилова.

 

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

* Ненужното се зачертава."

 

ИНФОРМАЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.47 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от www.beautifulbg.com  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:  

1. Основна характеристика на стоките в www.krasivibijuta.com са изписани подробно в страницата представяща всеки продукт

2. Нашето наименование е „РЕЙДИЪНС” ЕООД

4. Адрес на управление: гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 370, вх, Г, ап. 104; sales@beautifulbg.com;

5. Седалище: : гр. София, ж.к. „Света Троица”, бл. 370, вх, Г, ап. 104;  sales@beautifulbg.com; тел:  0988 3147 88 | 

6. Цените на стоките www.beautifulbg.com са с включено ДДС и са изписани на страницата на всеки продукт.

7. За района на Република България доставката е безплатна за поръчки над 60 лева. За всички поръчки със стойност до 60 лева, цената за доставка е 3,50 лв до офис на Еконт или 5,50 лв до адрес на клиента.

8. В случай на отказ от страна на потребителя за заплащане на стока, поръчана чрез куриер с наложен платеж, то потребителя следва да заплати всички такси начислени от куриера по доставката и връщането на съответната стока.

9. Потребителят има право да върне поръчана стока в срок от 14 работни дни от датата на получаването. Стоката следва да бъде във същият вид както при нейното получаване. При връщане потребителя се съгласява да поема всички разходи за връщане.